Elge
.dk
 
Reklame

 

Lyt til ElgTunes!
- Elgen kommer
- Elg Polska
- Dødstoget

Musik af: Afenginn

Log på
 
   Vedtægter
   
 
§1 - Navn og formål

Foreningens navn er, Elgens Fremme DK
(Foreningen til Elgens Fremme I Danmark)

§2 - Foreningens formål er:
 • at arbejde for en styrkelse af kendskabet til de danske vildt levende Elge
 • at sikre og udbygge den danske Elg bestand
 • at forhandle generelle ændringer i Elgenes levevilkår
 • at sikre Elge fri/gratis passage over Øresundsbroen
 • at medvirke ved udarbejdelse af lovforslag der har/
  får indflydelse på Elgenes vilkår
 • at bevise Rudolph var en Elg!
 • at forestå selskabelige arrangementer
§3 - Medlemmerne
 • Medlemmerne i foreningen er alle udpeget af foreningens Præsident
 • Udmeldelse kan kun ske i form af eksklusion
 • Såfremt udtrædelse ønskes på grund af alder eller sygdom kan medlemskabet opretholdes ved udvælgelse til æresmedlem
 • Et ekskluderet medlem har intet krav på foreningens midler
 • Præsidenten har enerådig magt i foreningen, og hans ord er lov
 • Præsidenten er valgt for livstid
 • Ved dødsfald skal Præsidenten have udpeget en efterfølger, hvis dette ikke er sket vil foreningen blive ophævet
§4 - kontingent
 • Det månedlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen og opkræves efter behov
 • Beløbets vedtagelse kræver Præsidentens godkendelse
 • Som æresmedlem har man ret til, at deltage i samtlige arrangementer (mod betaling)
§5 - bestyrelsens sammensætning
 • Den ordinære generalforsamling vælger 1-3 bestyrelsesmedlemmer efter Præsidentens ønske
 • Bestyrelsen vælges for livstid
 • Opstilling til bestyrelsen er obligatorisk
§6 - konstitution

Bestyrelsen konstituerer sig med:
 • en Præsident
 • en vicepræsident
 • en kasserer
 • en sekretær
som alle kan/vil blive udpeget af Præsidenten.


Bestyrelsen er først beslutningsdygtig, når Præsidenten er til stede.

Problemer relateret til en enkelt sag kan dog varetages af bestyrelsesmedlemmerne, efter forud indgået aftale med Præsidenten.

Over de på bestyrelsesmøderne trufne beslutninger føres en protokol som underskrives af mødets deltagere.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger føres i samme protokol og underskrives af Præsidenten og dirigenten.

Der indkaldes til bestyrelsesmøder så ofte Præsidenten måtte ønske det.

Bestyrelsen afgør alle sager, ved at rette sig efter Præsidentens dekret.

§7 - Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, næst efter Præsidenten.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af december måned og indkaldes med 14 dages varsel.

Ekstraordinær generalforsamling sammenkaldes på samme måde og med samme varsel, så ofte Præsidenten finder anledning dertil.

§8 - dagsorden Dagsordenen omfatter følgende punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Præsidentens beretning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Fastlæggelse af næste års kontingent
 5. Forslag
 6. Genvalg af Præsidenten
 7. Valg til bestyrelsen
 8. Eventuelt

I indkaldelsen til generalforsamlingen bekendtgøres dagsordenen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må afleveres skriftligt til Præsidenten senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen afgør alle sager ved Præsidentens dekret, jf. dog nedenfor.

Til vedtægtsændring kræves, at Præsidenten er for forslaget, og at der er mindst et bestyrelsesmedlem til stede på generalforsamlingen.

Hvert medlem har éen stemme og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Præsidenten har altid 51 % af stemmerne.

Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, har Præsidenten ret til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§9 - Regnskab

Foreningens regnskabsår er 1. januar - 31. december.

Det reviderede regnskab udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§10 - Foreningens opløsning

Foreningen kan kun opløses, hvis Præsidenten ved sin død ikke har udpeget en efterfølger.

Vedtaget på generalforsamlingen den 12. December 1997.
(senest ændret 01.2004 / Præsidenten)


FEFID™ ©1995-2006 
 
 
       
       
 Elgens Fremme DK™ - ©2008